ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπορούν να συμμετέχουν: Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

I.Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν  δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις από την ημερομηνία απόκτησης/προσθήκης επιλέξιμου για το πρόγραμμα ΚΑΔ

II.Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύναται να επιδοτηθούν για επενδυτικά σχέδια ύψους από  15.000€ έως 150.000€ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό
κύκλο  εργασιών  των  τουριστικών  δραστηριοτήτων  της  επιχείρησης του 2015  ή  το  ποσόν  των  εκατόν  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος  των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει μικτή δραστηριότητα, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών μόνο των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ-ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


o Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
o Μηχανήματα – Εξοπλισμός
o Eξοπλισμός και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
o Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
o Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
o Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
o Μεταφορικά Μέσα
o Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
o Μελέτες/έρευνες αγοράς
o Προβολή – Προώθηση 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης,εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης, υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013‐2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

2. Σε  επιχειρήσεις  με  δύο  χρήσεις  απαιτείται  η  επιχείρηση  να  απασχολεί  κατά  μ.ο.  την  διετία  2014‐2015  τουλάχιστον  μισή  (0,5)  ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

3. Σε επιχειρήσεις με μία πλήρη χρήση, απαιτείται κατ’ αναλογία η επιχείρηση να απασχολεί κατά το έτος 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

4. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερο από ένα έτος λειτουργίας, απαιτείται να απασχολεί τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ για το διάστημα λειτουργίας της.

ΗΣε  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  έχει  λάβει  ενίσχυση  από  προηγούμενο  πρόγραμμα  θα  πρέπει,  συμπεριλαμβανομένης  της  ενίσχυσης από αυτή την δράση,να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

ΠΟΤΕ & ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016 και ώρα 17:00.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.

6985.578.196

Copyright All Rights Reserved 360MTS © 2016

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.